Phân tích và Đánh giá Quy chế Xử lý Hành vi Mua/Bán Dâm của Trường Đại học Hoa Sen từ Góc Độ Pháp Luật

Screenshot 2 4

Theo một luật sư, Trường Đại học không được coi là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và không có thẩm quyền để đánh giá tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mua/bán dâm do sinh viên thực hiện.

Quy chế của Trường Đại học Hoa Sen, đưa ra từ đầu tháng 11/2023, xác định rằng sinh viên hoạt động mua/bán dâm sẽ bị kỷ luật theo một hệ thống các biện pháp, bắt đầu từ khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học sau mỗi lần vi phạm, với đối tượng áp dụng là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng khác đang theo học tại trường. Nếu vi phạm nghiêm trọng, quy chế này còn nêu rõ việc giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Nam, nội dung này không phù hợp với quy định của pháp luật. Trường Đại học không có thẩm quyền quản lý hành chính và đánh giá tính chất, mức độ của các hành vi mua/bán dâm do sinh viên thực hiện. Hơn nữa, quy chế này có thể xung đột với Nghị định 178/2004 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, mà theo đó, mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm phải được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Nam cũng lưu ý rằng nếu Trường Đại học Hoa Sen phát hiện sinh viên vi phạm pháp luật liên quan đến mua/bán dâm, thì nên chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và xử lý, thay vì tự tiến hành xử lý kỷ luật. Nếu sau đó cơ quan có thẩm quyền kết luận rằng sinh viên đã vi phạm pháp luật, thì nhà trường có thể áp dụng biện pháp kỷ luật phù hợp với tính chất và mức độ của vi phạm, chứ không nên áp đặt một hệ thống cố định cho mọi trường hợp như vi phạm lần 1 kỷ luật khiển trách, vi phạm lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn và lần 4 buộc thôi học.