Tình Hình Cắt Học Bổng đối với Du Học Sinh Học Bổng Ngân Sách Nhà Nước

Dưới đây là một số điểm quan trọng về tình hình cắt học bổng đối với du học sinh học bổng ngân sách nhà nước và quy định liên quan:

Screenshot 3 17

1. Du Học Sinh Học Bổng Ngân Sách Nhà Nước: Khái Niệm và Nguồn Kinh Phí

Du học sinh học bổng ngân sách nhà nước là công dân Việt Nam quyết định du học ở nước ngoài và được hỗ trợ toàn phần hoặc một phần chi phí đào tạo, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và các chi phí liên quan đến quá trình học tập. Nguồn kinh phí cho học bổng này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

  • Hiệp định và thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài.
  • Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), chính quyền các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và cá nhân tài trợ thông qua Chính phủ Việt Nam.

2. Cắt Học Bổng Đối với Du Học Sinh Nợ Môn

Đối với du học sinh học bổng ngân sách nhà nước có nợ môn, quy định của Nghị định 86/2021/NĐ-CP có các điểm quan trọng:

  • Nếu du học sinh lưu ban và không hoàn thành chương trình học tập theo yêu cầu của cơ sở giáo dục nước ngoài và phải học lại, thì trong thời gian lưu ban và thời gian học lại, du học sinh sẽ không được hưởng học bổng. Điều này có nghĩa là việc cấp học bổng ngân sách nhà nước sẽ tạm dừng cho đến khi du học sinh đạt yêu cầu về các môn phải học lại.
  • Sau khi du học sinh có kết quả các môn phải học lại đạt yêu cầu, cơ quan cử đi học sẽ xem xét và quyết định tiếp tục cấp học bổng dựa trên hiệu suất học tập sau quá trình học lại.
  • Tổng thời gian được cấp học bổng không vượt quá tổng thời gian học tập tại quyết định cử đi học ban đầu. Nếu du học sinh cần thêm thời gian để hoàn thành chương trình học tập, việc gia hạn thời gian phải được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định.

3. Gia Hạn Thời Gian Học Tập

Gia hạn thời gian học tập cho du học sinh học bổng ngân sách nhà nước được quy định cụ thể trong Điều 9 của Nghị định 86/2021/NĐ-CP:

  • Khi du học sinh đã hết thời hạn học tập theo quyết định cử đi học ở nước ngoài mà vẫn chưa hoàn thành chương trình học tập, họ phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian học tập tới cơ quan cử đi học.
  • Hồ sơ gia hạn thời gian học tập bao gồm đơn đề nghị, lý do, thời gian xin gia hạn và nguồn kinh phí cho việc học tập trong thời gian gia hạn.
  • Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cử đi học sẽ xem xét và quyết định cho phép du học sinh gia hạn thời gian học tập.

4. Chế Độ Đãi Ngộ Sau Khi Về Nước

Sau khi hoàn thành chương trình học tập và đủ điều kiện để được cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp, du học sinh học bổng ngân sách nhà nước sẽ được tiếp nhận khi trở về nước. Quy trình tiếp nhận này có các bước và điều kiện cụ thể, bao gồm báo cáo tốt nghiệp, thủ tục nộp hồ sơ và quyết định tiếp nhận.

Những quy định này nhấn mạnh sự quan trọng của thủ tục báo cáo tốt nghiệp, nộp hồ sơ đúng hạn và sự hợp tác giữa du học sinh và cơ quan cử đi học để đảm bảo quy trình tiếp nhận diễn ra mạch lạc và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *