Sinh Viên Có Thể Bị Đình Chỉ Học Trong Trường Hợp Nào?

Một câu hỏi phổ biến từ phía sinh viên là liệu họ có thể bị đình chỉ học trong những tình huống nào. Để giải đáp vấn đề này, chúng ta cần nhìn vào Quy chế Công tác Sinh viên áp dụng cho chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

sinh vien bi thoi hoc

Theo khoản 1, Điều 9 của Quy chế này, được ban hành theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm được quy định như sau:

 1. Khiển Trách và Cảnh Cáo:

  • Khiển Trách: Áp dụng cho sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ.
  • Cảnh Cáo: Áp dụng cho sinh viên đã bị khiển trách và tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng có tính chất thường xuyên hoặc vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng.
 2. Đình Chỉ Học Tập Có Thời Hạn:

  • Áp dụng cho sinh viên trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm.
  • Áp dụng cho sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
  • Thời hạn đình chỉ học tập có thể là một học kỳ, một năm học hoặc theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và quy định của cơ sở giáo dục đại học.
 3. Buộc Thôi Học:

  • Áp dụng cho sinh viên trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội.
  • Áp dụng cho sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

Vậy là, sinh viên có thể bị đình chỉ học tập có thời hạn trong những trường hợp sau:

 • Sinh viên vi phạm kỷ luật sau khi đã bị cảnh cáo và vẫn tiếp tục vi phạm.
 • Sinh viên vi phạm pháp luật và bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo.

Đây là những biện pháp nhằm duy trì trật tự và kỷ luật trong cơ sở giáo dục đại học, đồng thời đảm bảo quyền lợi của sinh viên và sự an toàn của cộng đồng học thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *