Nâng cao ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

Để củng cố lập trường tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng, và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong việc đấu tranh chống lại các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay.

6ebd2f4cf11d1dc2cf4ee1fc82c4fc88

Tác Động Đến Ý Thức Chính Trị của Sinh Viên

Ý thức chính trị có vai trò quan trọng, giúp sinh viên phát huy sự chủ động, sáng tạo và hành động chính trị tích cực. Hiện nay, ý thức chính trị của sinh viên không chỉ tuân theo quy luật nội tại mà còn chịu sự tác động của nhiều yếu tố như quá trình toàn cầu hóa, tình hình kinh tế, chính trị – xã hội của đất nước và chất lượng giáo dục ý thức chính trị.

Sinh viên Việt Nam là thanh niên ưu tú, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc, giàu tri thức và sáng tạo. Ý thức chính trị của họ phản ánh nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các vấn đề chính trị trong nước và quốc tế.

Những Yếu Tố Tác Động

 1. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế:
  • Cơ hội: Sinh viên có cơ hội tiếp xúc với đời sống chính trị thế giới, nâng cao nhận thức và trình độ chính trị.
  • Thách thức: Toàn cầu hóa cũng mang lại những luồng tư tưởng ngoại lai, không phù hợp với chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, dẫn đến nguy cơ sinh viên mất phương hướng và nhận thức sai lầm.
 2. Tình hình kinh tế, chính trị – xã hội của đất nước:
  • Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đạt nhiều thành tựu, góp phần nâng cao đời sống và niềm tin của sinh viên vào đường lối chính trị.
  • Khó khăn: Một số sinh viên thiếu lý tưởng, lệch lạc về quan điểm sống, dễ bị ảnh hưởng bởi các trào lưu không lành mạnh.
 3. Môi trường chính trị – xã hội trong các trường đại học, cao đẳng:
  • Ảnh hưởng tích cực: Môi trường chính trị lành mạnh giúp sinh viên nâng cao nhận thức chính trị và tình cảm, niềm tin vào lý tưởng.
  • Ảnh hưởng tiêu cực: Một số trường chưa quan tâm đúng mức đến việc nắm bắt và định hướng dư luận sinh viên.
 4. Chất lượng giáo dục ý thức chính trị:
  • Đổi mới phương pháp: Các trường đại học, cao đẳng cần đổi mới hình thức và phương pháp giáo dục ý thức chính trị, phát huy tính chủ động của sinh viên.
  • Hạn chế: Nội dung và chương trình giáo dục chậm đổi mới, chưa hấp dẫn sinh viên.

Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức Chính Trị

 1. Xác định nhiệm vụ quan trọng:
  • Việc nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Các trường cần quán triệt chủ trương của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.
 2. Xây dựng môi trường chính trị lành mạnh:
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát triển ý thức chính trị thông qua việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên.
  • Nâng cao vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong việc định hướng và giáo dục sinh viên.
 3. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị:
  • Đổi mới toàn diện việc dạy và học chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn lý luận với thực tiễn.
  • Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp sinh viên hiểu sâu sắc và có niềm tin vào lý tưởng.
 4. Tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội:
  • Các tổ chức cần kết hợp với các khoa lý luận chính trị để tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho sinh viên.
 5. Phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị:
  • Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tâm huyết, yêu nghề, có kiến thức sâu rộng và cập nhật.

Kết Luận

Nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp không chỉ giúp sinh viên phát triển toàn diện mà còn góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *