Đại Hội Sinh Viên Việt Nam Lần Thứ XI: Bản Sắc, Khát Vọng, Kiến Tạo Tương Lai

Screenshot 3 9

Trước Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, đã thảo luận với Thanh Niên về triển vọng của người trẻ.

Bí thư Nguyễn Minh Triết chia sẻ lý do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI đã chọn khẩu hiệu hành động là “SV VN vững bản sắc – giàu khát vọng – kiến tạo tương lai – dựng xây đất nước”.

Ông cho biết rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã cụ thể hóa cách thức thực hiện mục tiêu đó. Lứa sinh viên nhiệm kỳ này sẽ là những người thực hiện mục tiêu mà Đảng và Đoàn đã giao. Do đó, khẩu hiệu của đại hội phản ánh các thành tố “vững bản sắc – giàu khát vọng – kiến tạo tương lai – dựng xây đất nước” để phù hợp với các mục tiêu đã được đặt ra.

Ông Triết nêu rõ rằng khẩu hiệu này sẽ thúc đẩy động lực và xác định mục tiêu rõ ràng cho sinh viên trong nhiệm kỳ tới. Nó cũng thể hiện trách nhiệm của cán bộ Hội và sinh viên trong việc lĩnh hội và thực hiện nhiệm vụ được giao. Nếu được thông qua, khẩu hiệu này sẽ định hướng hoạt động của Hội trong 5 năm tới.

Ông cũng đề cập đến các thông điệp được gửi gắm trong khẩu hiệu này. Thành tố “vững bản sắc” biểu thị bản sắc của Hội và của cá nhân sinh viên, bao gồm tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, khát vọng học tập và cống hiến để xây dựng đất nước. “Giàu khát vọng” là khao khát xây dựng một đất nước VN phồn vinh, văn minh, và hạnh phúc. Đây là mục tiêu của Đảng, và khẩu hiệu này sẽ giúp sinh viên có định hướng và kế hoạch cho tương lai. Từ bản sắc và khát vọng này, sinh viên có thể kiến tạo tương lai và đóng góp vào việc xây dựng đất nước.